Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

1) Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego https://www.szczytyafryki.pl/sklep/ jest firma: Szczyty Afryki – Robert Gondek, ul. M. Dąbrowskiej 3 m 33, 01-903 Warszawa, NIP: 1180918466, REGON: 017397814, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na podstawie wniosku nr 000875695/2016.
 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://www.szczytyafryki.pl/sklep/
 3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Wysyłka realizowana jest w terminie podanym w opisie produktu, najczęściej w ciągu 3 dni od potwierdzenia płatności.
 5. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony. W każdym przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia informacja o terminie realizacji zamówienia znajduje się w opisie produktu.
 6. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu.
 7. Czas realizacji zamówienia uwzględnia wyłącznie dni robocze – od poniedziałku do piątku. To oznacza, że pierwszy dzień realizacji zamówienia złożonego w piątek, sobotę lub niedzielę to poniedziałek.
 8. Termin dostawy zamówienia to suma czasu realizacji i czasu dostawy, który dla przesyłki kurierskiej i paczkomatowej wynosi zwykle około 3 dni roboczych.
 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT (na życzenie).
 10. Do momentu wysyłki klient może dowolnie modyfikować swoje zamówienie, łącznie z jego anulowaniem poprzez własny Profil Klienta, założony podczas składania zamówienia.

2) Płatności

 1. Klient może skorzystać z jednej z następujących form płatności:
  a) przelew tradycyjny – Klient dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer Zamówienia;
  b) płatność online za pośrednictwem systemu Przelewy24. W przypadku odrzucenia transakcji prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem Przelewy24;
 2. Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 5 dni od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia. W przypadku gdy Klient nie dokona płatności, Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

3) Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 11 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Szczyty Afryki – Robert Gondek, ul. Ks. Bolesława 5a m 17, 01-494 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: sklep@szczytyafryki.pl, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży:
  a) W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, uważa się ją za niezawartą;
  b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
  c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na konto Klienta podane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy;
  d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  e) Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;
  f) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;
  g) Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy sprzedaży:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4) Reklamacje i gwarancje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania Produktu, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji lub złego dopasowania Produktu (o ile ma to zastosowanie).
 5. Klient powinien odesłać reklamowany Produkt w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) i żądaniem dotyczącym zakupionego towaru, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Klienta. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany do Klienta na koszt Sprzedawcy.
 6. Reklamację należy zgłosić pisemnie za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Szczyty Afryki – Robert Gondek, ul. Ks. Bolesława 5a m 17, 01-494 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: sklep@szczytyafryki.pl.
 7. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Produkt uprany/wyczyszczony zapakowany w pudełko wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: Szczyty Afryki – Robert Gondek, ul. Ks. Bolesława 5a m 17, 01-494 Warszawa.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie powiadomiony niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 9. Jeżeli Sprzedawca udziela gwarancji na Produkt, informuje o tym w opisie Produktu w Sklepie internetowym, podając w szczególności informacje o okresie obowiązywania i warunkach gwarancji. Niektóre Produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadać mogą gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji określone są wówczas w wystawianych przez producentów lub importerów dokumentach gwarancyjnych. Większość Produktów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Uprawnienia wynikające z gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

5) Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie zdjęcia i opisy znajdujące się na stronie https://szczytyafryki.pl stanowią własność firmy Szczyty Afryki – Robert Gondek i chronione są prawem autorskim.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na np. ważny interes Sprzedawcy lub Klienta, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Klientów. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do Klientów korzystających z usługi Konta w Sklepie internetowym obowiązują od momentu zaakceptowania przez nich tak zmienionego Regulaminu. Sprzedawca zastrzega, że w odniesieniu do Klientów korzystających z usługi Konta w Sklepie internetowym, pewne funkcje Sklepu internetowego lub nawet możliwość dokonywania zakupów w Sklepie internetowym mogą być ograniczone lub nawet niemożliwe do momentu akceptacji zmienionego Regulaminu, co jednak nie stosuje się do już zamówionych Produktów.
 4. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie internetowym. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie internetowym lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Klientów korzystających z usługi Konta w Sklepie internetowym).
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 06.08.2020r.

Pobierz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

6) Polityka prywatności oraz cookies oraz ochrona danych osobowych

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, tzw. RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w dniu 24 maja 2018 została wdrożona nowa Polityka prywatności, a jej treść znajduje się stronie: Polityka prywatności oraz cookies.