Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

1) Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego https://www.szczytyafryki.pl/sklep/ jest firma: Szczyty Afryki – Robert Gondek, będącą przedsiębiorcą zarejestrowanym pod adresem: ul. M. Dąbrowskiej 3 m 33, 01-903 Warszawa, NIP: 1180918466, REGON: 017397814, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na podstawie wniosku nr 000875695/2016, zwanym dalej „Sklepem Internetowym” lub „Sprzedawcą”, z którym Klient może się kontaktować przy użyciu adresu e-mail: sklep@szczytyafryki.pl.
 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://www.szczytyafryki.pl/sklep/.
 3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Wysyłka realizowana jest w terminie podanym w opisie produktu, najczęściej w ciągu 24 godzin do 4 dni od potwierdzenia dokonania płatności.
 5. W przypadku ebooków, czyli książek w formie cyfrowej, przeznaczonych do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych, telefon komórkowy, tablet) wysyłka realizowana jest w ciągu 24 godzin od potwierdzenia płatności. Sklep internetowy dokona wszelkich starań, aby dostarczenie ebooka zostało zrealizowane w ciągu kilku minut od jego opłacenia. Klient otrzyma na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail zakupiony ebook.
 6. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony. W każdym przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia informacja o terminie realizacji zamówienia znajduje się w opisie produktu.
 7. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu.
 8. Czas realizacji zamówienia uwzględnia wyłącznie dni robocze – od poniedziałku do piątku. To oznacza, że pierwszy dzień realizacji zamówienia złożonego w piątek, sobotę lub niedzielę to poniedziałek.
 9. Termin dostawy zamówienia to suma czasu realizacji i czasu dostawy, który dla przesyłki kurierskiej i paczkomatowej wynosi zwykle około 2-3 dni roboczych.
 10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 11. Do momentu wysyłki Klient może dowolnie modyfikować swoje zamówienie, łącznie z jego anulowaniem poprzez własny Profil Klienta, założony podczas składania zamówienia.

2) Płatności

 1. Klient może skorzystać z jednej z następujących form płatności:

a) przelew tradycyjny – Klient dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer Zamówienia;

b) płatność online lub płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24, w których operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. W przypadku odrzucenia płatności online lub płatności kartą płatniczą prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem Przelewy24;

 1. Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 5 dni od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia. W przypadku gdy Klient nie dokona płatności, Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

3) Usługi cyfrowe i Ebooki

 1. Usługa cyfrowa świadczona dla Klienta Sklepu Internetowego to usługa pozwalająca Klientowi na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej (np. Ebook) lub

b) korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub

c) inne formy interakcji przy pomocy takich danych, m.in. w postaci Konta.

2. Klient w przypadku dokonania zakupu Ebooka otrzymuje możliwość pobrania go w jednym, dwóch lub trzech formatach spośród następujących: PDF, epub, mobi.

3. Dokładna informacja o dostępnych formatach ebooków jest umieszczona przy opisie każdego z ebooków.

4. Prawidłowe pobranie i odczytanie Ebooków jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 200 Mb wolnego miejsca na dysku urządzenia, na które pobierany będzie ebook, a także posiadanie programu odczytującego pliki w formatach PDF, epub lub mobi.

5. Produkty w postaci ebooków przedstawione w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie na ebooka, składa ofertę zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych i wyraża zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy oraz oświadcza, że został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z Regulaminem sklepu.

6. Aby w optymalny sposób chronić własność intelektualną twórców ebooków, są one zabezpieczone hasłem, którym jest indywidualny adres e-mail podawany przez Klienta podczas dokonywania zakupu Ebooka.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług cyfrowych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

8. Usługi cyfrowe dostarczane są w sposób ciągły, chyba, że co innego wynika z postanowień odnoszących się do danej Usługi cyfrowej.

9. O wszelkich aktualizacjach dotyczących Usług cyfrowych, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usług cyfrowych z Umową Sprzedawca będzie odpowiednio informować Klienta.

10. W przypadku powiadomienia Użytkownika o dostępności aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania, bądź też w przypadku niezainstalowania lub niewłaściwej instalacji aktualizacji niewynikającej z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z Umową.

4) Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Szczyty Afryki – Robert Gondek, ul. Ks. Bolesława 5a m 17, 01-494 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: sklep@szczytyafryki.pl, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży:
  a) W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, uważa się ją za niezawartą;
  b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
  c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na konto Klienta podane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy;
  d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  e) Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie lub na adres podany dodatkowo przez Sprzedawcę w korespondencji dotyczącej zwracanego produktu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;
  f) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;
  g) Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy sprzedaży:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

f) w której przedmiotem świadczenia są treści cyfrowe objęte zamówieniem (ebooki). W tej sytuacji Klient każdorazowo przed zakupem wyraża zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy oraz oświadcza, że został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z Regulaminem sklepu.

5) Reklamacje i gwarancje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu lub niezgodności towaru z umową Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w art. 43a i nast. Prawa konsumenckiego, jak również za niedostarczenie treści lub usługi cyfrowej na zasadach określonych w art. 43j Prawa konsumenckiego oraz za niezgodność z umową dostarczonej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej na zasadach określonych w art. 43k i nast. Prawa konsumenckiego. Nie wyłącza to odpowiedzialności Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych zgodnie z Kodeksem cywilnym.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Uważa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub uważania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 6. W odniesieniu do usług cyfrowych, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miał być dostarczany. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia usługi cyfrowej. Uważa się się, że brak zgodności usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową usługi cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Uważa się, że brak zgodności usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.
 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miała być dostarczana. Uważa się, że brak zgodności usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w art. 43k ust. 3 Prawa konsumenckiego, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
 10. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania Produktu, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji lub złego dopasowania Produktu (o ile ma to zastosowanie).
 11. Klient powinien odesłać reklamowany Produkt w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) i żądaniem dotyczącym zakupionego towaru, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Klienta. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany do Klienta na koszt Sprzedawcy.
 12. Reklamację należy zgłosić pisemnie za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Szczyty Afryki – Robert Gondek, ul. Ks. Bolesława 5a m 17, 01-494 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: sklep@szczytyafryki.pl.
 13. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Produkt uprany/wyczyszczony zapakowany w pudełko wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: Szczyty Afryki – Robert Gondek, ul. Ks. Bolesława 5a m 17, 01-494 Warszawa.
 14. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie powiadomiony niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 15. Jeżeli Sprzedawca udziela gwarancji na Produkt, informuje o tym w opisie Produktu w Sklepie internetowym, podając w szczególności informacje o okresie obowiązywania i warunkach gwarancji. Niektóre Produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadać mogą gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji określone są wówczas w wystawianych przez producentów lub importerów dokumentach gwarancyjnych. Większość Produktów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Uprawnienia wynikające z gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

6) Prawa autorskie

 1. Wszystkie zdjęcia i opisy znajdujące się na stronie internetowej Sprzedawcy https://www.szczytyafryki.pl/sklep/ stanowią własność firmy Szczyty Afryki – Robert Gondek i chronione są prawem autorskim.
 2. Prawa własności intelektualnej do treści zawartych w ebookach przysługują ich autorom.
 3. Ewentualne wykorzystanie tych materiałów wymaga uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych podmiotów.
 4. Klient jest uprawniony do korzystania z Ebooka zakupionego w Sklepie Internetowym tylko w zakresie własnego użytku osobistego. Oznacza to, że użyczenie egzemplarzy Ebooka jest możliwe wyłącznie w kręgu osób pozostających ze sobą w związku osobistym (pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego).
 5. Dozwolony użytek osobisty Ebooka nie może służyć celom komercyjnym Klienta. Klient nie może korzystać z Ebooka w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w tym w szczególności dla potrzeb działalności gospodarczej lub zawodowej.
 6. Klient nie jest uprawniony do:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Ebooka, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w zakresie przekraczającym dozwolony użytek osobisty,

b) wprowadzania, w całości lub fragmentach, Ebooka do obrotu,

c) użyczenia lub najmu egzemplarzy w zakresie przekraczającym dozwolony użytek osobisty,

d) rozpowszechniania Ebooka oraz jego fragmentów (za wyjątkiem okładki i dowolnej treści ebooka nieprzekraczającej 100 znaków), w tym wystawiania, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także jego publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

e) dokonywania zmian w pliku Ebooka.

7) Opinie

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po wyrażeniu przez Klienta zgody i po dokonanych przez Klienta zakupach w Sklepie Internetowym może wysłać do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości e-mail Sprzedawca może ponowić jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie mogą być publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

8) Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na np. ważny interes Sprzedawcy lub Klienta, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Klientów. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do Klientów korzystających z usługi Konta w Sklepie internetowym obowiązują od momentu zaakceptowania przez nich tak zmienionego Regulaminu. Sprzedawca zastrzega, że w odniesieniu do Klientów korzystających z usługi Konta w Sklepie internetowym, pewne funkcje Sklepu internetowego lub nawet możliwość dokonywania zakupów w Sklepie internetowym mogą być ograniczone lub nawet niemożliwe do momentu akceptacji zmienionego Regulaminu, co jednak nie stosuje się do już zamówionych Produktów.
 3. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie internetowym. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie internetowym lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Klientów korzystających z usługi Konta w Sklepie internetowym).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 30.12.2022.

Pobierz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

9) Polityka prywatności oraz cookies oraz ochrona danych osobowych

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, tzw. RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w dniu 24 maja 2018 została wdrożona nowa Polityka prywatności, a jej treść znajduje się stronie: Polityka prywatności oraz cookies.